Polityka prywatności

www.disnemar.pl (dalej „Serwis”) prowadzony jest przez spółkę Mylan sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306129 (dalej „Spółka”). Spółka dąży do ochrony i szanowania prywatności użytkowników Serwisu. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności Spółki. Jeżeli użytkownik uważa, że Spółka nie przestrzega postanowień niniejszej polityki, powinien niezwłocznie wysłać wiadomość pocztą elektroniczną pod adres dpo.poland@mylan.com, w celu niezwłocznego rozwiązania problemu.

Niniejsza polityka określa zasady przetwarzania przez Spółkę danych osobowych przez nią zgromadzonych lub jej przekazanych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące danych osobowych użytkowników i tego, w jaki sposób Spółka postępuje z tymi danymi. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszej polityki prywatności.

W przypadku zbierania i przetwarzania przy wykorzystaniu Serwisu danych osobowych administratorem danych jest spółka Mylan sp. z o.o.

Użytkownik ma prawo dostępu i poprawiania swoich danych. Niniejsza polityka prywatności jest zgodna z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi prywatności.

Na potrzeby niniejszej polityki, dane osobowe (w rozumieniu Ustawy) mają takie samo znaczenie, jak informacje osobowe, tj. informacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej.

Jakie informacje możemy pozyskiwać od użytkowników?

Możemy gromadzić, przechowywać i przetwarzać następujące dane dotyczące użytkowników:

 • Dane dotyczące odwiedzin użytkownika w Serwisie, w szczególności dane dotyczące ruchu, lokalizacji, inne dane komunikacyjne, a także dane dotyczące komputera użytkownika;
 • Informacje przekazane nam przez użytkownika na potrzeby, skorzystania z usług Spółki, otrzymywania materiałów, zamawiania dodatkowych usług lub ubiegania się o pracę u nas (np. imię i nazwisko użytkownika, jego adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej);
 • Informacje przekazane nam przez użytkownika przy wypełnianiu formularzy na naszej stronie internetowej lub w przypadku kontaktu użytkownika z nami w celu przekazania uwag lub określonych żądań (wniosków) (np. imię i nazwisko użytkownika, jego adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej) Spółka może ponadto poprosić użytkownika o informacje przy zgłaszaniu problem z Serwisem.
 • W przypadku kontaktu użytkownika ze Spółką, Spółka może zachować kopie prowadzonej korespondencji;
 • Spółka może również prosić użytkownika o wypełnianie ankiet dla potrzeb badań, chociaż ich wypełnianie nie jest obowiązkowe.

Adresy IP i pliki cookies (tzw. ciasteczka)

Spółka może, na potrzeby administrowania systemem, gromadzić informacje dotyczące komputera użytkownika, w tym adresu IP tego komputera (o ile jest dostępny) oraz typu systemu operacyjnego i przeglądarki. Dane te mają charakter statystyczny i dotyczą czynności użytkowników związanych z przeglądaniem stron internetowych oraz wzorców z tym związanych, przy czym nie umożliwiają one identyfikacji użytkownika. W zakresie, w jakim informacje takie mogą zostać uznane za dane osobowe, są one wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb administrowania Serwisem i nie są ujawniane w innych celach, za wyjątkiem celów opisanych w niniejszej polityce. Więcej informacji na temat cookies znajduje się poniżej, w paragrafie "Polityka dotycząca plików cookies".

Do czego używamy informacji osobowych użytkownika?

Informacje dotyczące użytkownika Spółka może wykorzystywać w następujący sposób:

 • Dla potrzeb administrowania Serwisem;
 • Dla celów statystycznych, służących usprawnieniu Serwisu;
 • Do przekazywania użytkownikom informacji, o które użytkownik prosi Spółkę lub które zdaniem Spółki mogą zainteresować Użytkownika, pod warunkiem udzielenia przez użytkownika zgody na kontakt w takich celach;
 • Do obsługi zapytań lub wniosków kierowanych przez użytkownika poprzez właściwe formularze dostępne w Serwisie;
 • Dla zapewnienia prezentacji treści Serwisu w sposób najbardziej efektywny dla użytkownika i jego komputera;
 • Do wykonywania przez nas naszych obowiązków wynikających z umów zawartych pomiędzy nami a użytkownikiem;
 • Dla umożliwienia użytkownikowi dostępu do interaktywnych elementów naszej usługi, jeżeli użytkownik zdecyduje się z nich skorzystać;
 • Do powiadamiania użytkownika o zmianach dotyczących naszej usługi.

Ujawnianie danych

Spółka nie będzie sprzedawać, przekazywać ani udostępniać za wynagrodzeniem danych/informacji zgromadzonych w ramach Serwisu, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

Informacje osobowe użytkownika możemy przekazywać podmiotom wchodzącym w skład naszej grupy, tj. naszym jednostkom zależnym, jednostce dominującej oraz którejkolwiek z jej jednostek zależnych na podstawie pisemnych umów o przetwarzanie danych osobowych zawartych z każdym z tych podmiotów na warunkach zgodnych z przepisami prawa.

Spółka może ujawniać informacje osobowe użytkownika osobom trzecim:

 • W zakresie wymaganym regulaminem organu dopuszczającego do obrotu giełdowego lub regulaminem giełdy papierów wartościowych, na której akcje Spółki lub spółki wchodzącej w skład jej grupy kapitałowe są notowane;
 • W przypadku, gdy Spółka lub zasadniczo całość jej majątku zostanie nabyta przez osobę trzecią, w którym to przypadku dane osobowe znajdujące się w posiadaniu Spółki a dotyczące jej klientów będą jednym ze składników zbywanego majątku a osoba trzecia nabywająca Spółkę lub zasadniczo całość jej majątku przetwarza te dane osobowe w takim samym celu jak Spółka;
 • W przypadku, gdy Spółka jest zobowiązana do ujawnienia lub przekazania danych osobowych użytkownika w celu wypełnienia jakiegokolwiek obowiązków wynikającego z przepisów prawa lub w celu wyegzekwowania lub zastosowania naszego regulaminu bądź w celu ochrony praw, majątku lub bezpieczeństwa Spółki.

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika

Dążymy to tego, aby dane użytkownika były bezpieczne. Niestety, przekazywanie danych (informacji) za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne. Spółka zobowiązuje się dokładać wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych przekazywanych do Serwisu - użytkownik przekazuje wszelkie dane na własne ryzyko. Po otrzymaniu danych/informacji od użytkownika, Spółka dołoży starań, aby zastosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu niedopuszczenia do nieuprawnionego dostępu do tych danych/informacji lub niezgodnego z prawem ich przetwarzania, a także w celu zabezpieczenia ich przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem ich zniszczeniem, przypadkową ich utratą, zmianą lub nieuprawnionym ich ujawnieniem bądź dostępem do nich bez upoważnienia oraz w celu zapewnienia innej ochrony bezpieczeństwa tych danych/informacji.

Przekazywanie danych za granicę

Aby umożliwić nam prowadzenie sprzedaży lub świadczenie usług może pojawić się konieczność przekazania Pani/Pana Danych Osobowych do krajów innych niż ten, w którym zostały one zebrane, w tym do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajduje się nasza siedziba główna. W krajach tych mogą obowiązywać inne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych niż w kraju, w którym Pani/Pana Dane Osobowe zostały zebrane. Przekazując Pana/Pani Dane Osobowe do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) będziemy chronić je w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności i w zgodzie z właściwymi wymogami prawa, m.in. takimi jak Tarcza Prywatności UE-USA, zapewniając odpowiedni poziom ochrony takiego transferu Danych Osobowych. Aby uzyskać więcej informacji o Tarczy Prywatności lub aby zapoznać się z naszym certyfikatem użyj linku https://www.privacyshield.gov (link:https://www.privacyshield.gov ).Aby zapoznać sie z naszą Website Privacy Shield Policy kliknij (link:http://www.mylan.com/en/privacy-shield-policy)

Jeżeli państwo, do którego ma nastąpić przekazanie danych osobowych nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, przekazanie danych osobowych użytkownika może nastąpić, jeżeli:

 • Użytkownik, którego dane dotyczą, udzielił na to zgody na piśmie;
 • Przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Spółką a użytkownikiem, lub jest podejmowane na jego życzenie;
 • Przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej w interesie użytkownika, pomiędzy Spółką a innym podmiotem;
 • Przekazanie jest niezbędne ze względu na dobro publiczne lub do wykazania zasadności roszczeń prawnych;
 • Przekazanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów użytkownika, którego dane dotyczą,
 • Dane są ogólnie dostępne.

W przypadku przekazania danych na powyższych zasadach, dane te mogą być przetwarzane przez pracowników znajdujących się poza EOG a świadczących pracę na rzecz Spółki lub jednego z jej dostawców. Spółka zobowiązuje się podjąć wszelkie wymagane przepisami prawa działania mające na celu zapewnienie, aby dane użytkownika były traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą polityką prywatności oraz właściwymi przepisami prawa.

Zmiany niniejszej Polityki

Możemy dokonywać aktualizacji niniejszej polityki prywatności i zmienione jej wersje zamieszczać, jako obowiązujące na naszej stronie internetowej. Ostatnia aktualizacja niniejszej polityki prywatności miała miejsce 09.06.2017 r.

Żądania przekazania informacji i zmiany informacji

Użytkownik może zwrócić się o przekazanie kopii informacji go dotyczących a znajdujących się w naszym posiadaniu. Przekazanie informacji w odpowiedzi na taką prośbę jest bezpłatne. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich informacji oraz do żądania poprawy lub aktualizacji wszelkich nieścisłości dotyczących tych informacji, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Strony internetowe osób trzecich

Zastrzegamy sobie prawo do przekazywania odsyłaczy do stron internetowych innych podmiotów. Odsyłacze te są przekazywane użytkownikom wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mamy jednak wpływu na treść tych stron lub zasobów i nie przyjmujemy na siebie odpowiedzialności za ich treść ani za ewentualne szkody wynikające z korzystania z tych treści przez użytkownika.

Polityka dotycząca plików cookie

Korzystanie z tej strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na wykorzystywanie przez nas plików cookie (tzw. ciasteczek) w sposób opisany w niniejszej polityce. Ten dokument zawiera informacje dotyczące plików cookie, które mogą zostać ustawione po wejściu użytkownika na tę stronę oraz tego, w jaki sposób użytkownik może wyłączyć lub usunąć te pliki.

Tematy:

 • Jak zarządzać plikami cookie i jak je usuwać
 • Lista podstawowych plików cookie na tej stronie
 • Pliki cookie osób trzecich

Jak zarządzać plikami cookie i jak je usuwać

Ta strona korzysta z plików cookie w następujących celach:

 • Tworzenia statystyk oraz określania ruchu i sposobu użytkowania poszczególnych elementów wchodzących w skład serwisu, co umożliwia zwiększenie funkcjonalności naszych usług,
 • Dostosowania wyglądu naszej witryny do ustawień preferencji wyświetlania zapisanych na urządzeniu użytkownika (języka, rozdzielczości, systemu operacyjnego, itp.),
 • Przeciwdziałania nadużyciom w korzystaniu z naszego serwisu.

Strona nie korzysta z plików cookie w celu gromadzenia informacji umożliwiających identyfikację osoby.Jeżeli użytkownik chce ograniczyć lub wyłączyć pliki cookie ustawione na tej stronie, może to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Informacje o tym, jak można tego dokonać dostępne są w zakładce Pomoc w przeglądarce. Ewentualnie użytkownik może odwiedzić stronę internetową pod adresem www.aboutcookies.org, która zawiera wyczerpujące informacje o tym, jak można tego dokonać w różnych przeglądarkach. Użytkownik znajdzie tam również szczegółowe informacje o sposobie usuwania plików cookie ze swojego komputera oraz bardziej ogólne informacje o plikach cookie. Informacje o tym, w jaki sposób użytkownik może usunąć pliki cookie z przeglądarki swojego telefonu komórkowego podane są w instrukcji obsługi telefonu.

Użytkownik powinien pamiętać, że ograniczenie plików cookie może wpłynąć na funkcjonalność tej strony.

Ta strona korzysta z usług świadczonych przez inne podmioty (np. Google, Facebook), które także wstawiają pliki cookie na tej stronie w naszym imieniu, na potrzeby świadczenia swoich usług.

Wstawianie plików cookie i korzystanie przez nich przez inne podmioty podlega polityce ochrony prywatności odpowiednich innych podmiotów.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących swoich danych osobowych lub sposobu ich wykorzystania przez nas, użytkownik powinien wysłać wiadomość pod adres hr.kady@mylan.com. Wiadomość ta zostanie następnie przekazana do właściwej osoby w Dziale ds. Relacji Ludzkich.