Polityka prywatności

Celem tych zasad jest poinformowanie Cię, jak używamy Twoich danych osobowych, gdy korzystasz z kierującej Cię do niniejszej Polityki strony internetowej lub aplikacji komórkowej:

1. O FIRMIE

Firma Mylan Healthcare sp. z o.o. (dalej zwana “Mylan” lub “My”), niniejszym informuje, że wykorzystuje Twoje dane, które podałeś dobrowolnie na kierującej Cie do niniejszej Polityki stronie/aplikacji.

2. JAK MYLAN UZYSKUJE DANE OSOBOWE? 

Mylan pozyskuje dane w sytuacji kiedy:

 • użytkownik ubiega się o pracę w sekcji “Kariera w Mylan” z wykorzystaniem następującego adresu mailowego przeznaczonego dla procesu rekrutacji: http://www.mylan.com/en/careers np.  klikając na link, który przekierowuje do stosownego formularza na stronie zewnętrznej prowadzonej przez usługodawców Mylan’s service (np. Taleo), 
 • użytkownik wypełnienia formularz aby brać udział  w konkursie, 
 • użytkownik wypełnienia formularz na stronie w celu otrzymywania informacji marketingowych,  
 • użytkownik wypełnienia formularz w celu otrzymywania powiadomień o dacie ważności naszego produktu  Użytkownik wypełnia formularz w celu założenia konta użytkownika strony internetowej,
 • podczas odwiedzania przez Użytkownika  witryn internetowych zbierają one i przechowują dane osobowe, które są generowane automatycznie podczas korzystania z nich. Również preferencje i anonimowe statystyki użytkowania. Podczas odwiedzania przez Użytkownika  stron internetowych firma i nasi zewnętrzni usługodawcy odbierają i rejestrują dane pochodzące z Twojej przeglądarki w swoich logach serwerów, również adres IP oraz pliki cookie itp. (patrz sekcja poniżej).

3. DLACZEGO TWOJE DANE SĄ POTRZEBNE

Mylan zbiera dane z powodu:

 • wypełnienia formularza aby brać udział w konkursie,
 • wypełnienia formularza na stronie w celu otrzymywania informacji marketingowych,
 • przetwarzanie jest niezbędne w szczególności dla naszych uzasadnionych interesów aby dostosować jakość strony internetowej do oczekiwań Klientów , organizować konkurs, przesyłać informacje handlowe.

4. JAKIE DANE OSOBOWE SĄ ZBIERANE

Zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe o w zależności od formularza umieszczonego na stronie/aplikacji:

 • imię, nazwisko, e-mail, NPWZ, adres, numer telefonu, specjalizacja, datę ważności leku,
 • dane umożliwiające identyfikację elektroniczną, a dostępne na Twoim komputerze (jak "pliki cookie" lub "adresy IP").

5. JAK FIRMA WYKORZYSTUJE TWOJE DANE OSOBOWE

Zebrane dane są zasadniczo wykorzystywane do w celu dostarczania i poprawy naszych usług:

 • w celu komunikacji z użytkownikiem,
 • w celu odpowiedzi na zapytanie,
 • w celu informowania użytkownika o nowych produktach i usługach oraz możliwościach pracy w firmie Mylan,
 • w celu realizacji umowy,
 • w celu przeprowadzenia konkursów.

6. JAK DŁUGO DANE OSOBOWE SĄ PRZECHOWYWANE

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez firmę Mylan do czasu, gdy nie będą już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób.Mylan ustala okresy przechowywania danych następująco:

 • dane związane z wykonaniem usługi (np. korzystane z naszych aplikacji) lub z wnioskiem przed zawarciem umowy o świadczenie usług z firmą Mylan są przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy. Po zakończeniu umowy dane te są archiwizowane dla celów rachunkowych oraz sądowych w ustawowym terminie przedawnienia,
 • dane związane z marketingiem (w tym biuletyny i dane dotyczące ogólnych i specyficznych zapytań) są przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • irma Mylan stosuje powyższe kategorie wyznaczenia okresów przechowywania danych plików cookie i / lub podobnych technologii używanych przez firmę Mylan

7. COOKIE

Gdy odwiedzasz naszą witrynę, Mylan może również zbierać dane bezpośrednio za pomocą plików cookie, dzienników serwerów lub podobnych technologii, danych osobistych z przeglądarki (w tym adresu IP i preferencji) oraz anonimowych statystyk użytkowania. W związku z tym możemy wykorzystywać dane osobowe, które uzyskujemy z plików cookie w następujących celach:

 • aby śledzić dane wejściowe podczas wypełniania formularzy online, koszyków itp,
 • w celu identyfikacji użytkownika po zalogowaniu,
 • do wykrywania nadużyć uwierzytelnienia,
 • w celu odtwarzania zasobów wideo lub audio,
 • zrównoważenia obciążenia serwera,
 • zapamiętania preferencji użytkownika,
 • zaoferowania wtyczek społecznościowych stron trzecich i wymiany zawartości cookie,
 • do śledzenia plików cookie wtyczek społecznościowych,
 • w celu przeprowadzania analiz i badania rynku,
 • do celów reklamy behawioralnej online,
 • aby umożliwić stronom trzecim śledzenie Cię w celach związanych z reklamą behawioralną, analizą lub badaniami rynku.

Przypominamy, że masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych za pomocą plików cookie. W tym celu możesz wyłączyć instalację plików cookie, konfigurując przeglądarkę. Każda aktualna przeglądarka pozwoli Ci zmienić ustawienia związane z plikami cookie. Ustawienia te są zwykle dostępne w przeglądarce w sekcji "Narzędzia", "opcje", "pomoc" lub "preferencje".

Pewne działania podejmowane w celu zarządzania ustawieniami związanymi z plikami cookie prawdopodobnie wpłyną na sposób przeglądania Internetu, a także na warunki dostępu do niektórych usług wymagających użycia plików cookie. Firma nie będzie odpowiadać z tytułu konsekwencji związanych z nieprawidłowym działaniem naszych usług i odmową lub usunięciem koniecznych do poprawnego działania witryny plików cookie.

8. ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Mylan może wysyłać Twoje dane do następujących kategorii odbiorców:

Firma Mylan współdzieli dane osobowe z odpowiednimi oddziałami i oddziałami firmy Mylan na zasadzie "niezbędnej wiedzy" (dane dotyczące rekrutacji między firmą rekrutującą a firmą macierzystą itp.), może również udostępniać dane osobowe osobom trzecim na następujących warunkach:

 • Firma Mylan musi udostępniać takie dane osobowe swoim dostawcom usług działającym w naszym imieniu, a mianowicie naszym dostawcom usług technicznych, takim jak dostawcy usług konserwacji i hostingu lub dubprocesorów, którzy świadczą żądaną usługę (na przykład, gdy ubiegasz się o pracę w sekcji "Kariera Mylan"),
 • Firma Mylan otrzymuje wniosek od organu sądowego lub innego prawnie upoważnionego organu administracji, który żąda ujawnienia takich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. MIĘDZYNARODOWY TRANSFER DANYCH

Aby oferować swoje usługi, Mylan może potrzebować przenieść Twoje dane osobowe do krajów innych niż kraj, w którym dane zostały pierwotnie zebrane. Kraje te mogą nie mieć takich samych przepisów o ochronie danych, jak kraj, w którym pierwotnie dostarczyłeś swoje dane osobowe.

Jeśli chodzi o przekazywanie danych osobowych z firmy Mylan w twoim kraju, do biur Mylan N.V. znajdujących się w USA: Mylan N.V., uzyskała certyfikat UE-U.S. Ramy Tarczy Prywatności, określone przez Departament Handlu i Komisję Europejską, dotyczący gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania, przekazywania i innego przetwarzania danych osobowych przekazywanych z EOG do USA. Więcej informacji na temat Tarczy Prywatności można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov . Zastosowanie mają przepisy art.44-46 RODO.

W odniesieniu do przekazywania danych osobowych z firmy Mylan w twoim kraju, do jakiegokolwiek innego podmiotu Mylan lub dostawcy będącego stroną trzecią, a znajdującego się w innym kraju. Firma Mylan wprowadza odpowiednie zabezpieczenia w odniesieniu do ochrony prywatności oraz podstawowych praw i wolności osób fizycznych oraz zdolności tych osób do korzystania z odpowiednich praw.

10. TWOJE PRAWO DO PRYWATNOŚCI

Możesz żądać od firmy Mylan:

 • dostępu i możliwości sprostowania błędnych danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszalności danych (tj. żądać przechowywania danych osobowych w uporządkowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie),
 • usunięcia Twoich danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie odbywa się za Twoją zgodą, masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Masz również prawo do złożenia skargi do następującego organu nadzorczegotj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z przysługujących Ci praw, możesz się z nami skontaktować, jak wskazano w sekcji 14 poniżej, zawierającej dane kontaktowe.

11. JAK MYLAN CHRONI DANE OSOBOWE?

Firma Mylan dołoży wszelkich starań, aby chronić twoje dane osobowe przed uszkodzeniem, utratą, ujawnieniem, przywłaszczeniem, wtargnięciem, zmianą lub zniszczeniem. Aby chronić prywatność danych, zapewniamy fizyczne, techniczne i administracyjne zabezpieczenia. Ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do tych, którzy muszą znać te informacje w celu zapewnienia Ci świadczeń lub usług. Firma szkoli swoich pracowników w aspekcie prywatności.

12. PRYWATNOŚĆ DZIECI

Firma Mylan nie zbiera w sposób świadomy, nie przechowuje, ani nie używa danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia i żadna część witryny / aplikacji nie jest skierowana do dzieci w tym wieku. Jeśli dowiesz się, że dane osobowe dzieci poniżej 16 lat zostały zebrane przez stronę internetową / na wniosek firmy Mylan i bez zgody udzielonej lub autoryzowanej przez osobę sprawującą władzę rodzicielską nad dzieckiem, prosimy o kontakt na jakikolwiek adres podany w sekcji 14 niniejszego dokumentu.

13.ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI I PRAKTYKI

Polityka prywatności może być modyfikowana przez firmę Mylan w dowolnym momencie. W przypadku, gdy firma Mylan zechce dostosować politykę prywatności (np. zamierza wykorzystywać Twoje dane osobowe do celów innych, niż określone w możliwej do zidentyfikowania polityce prywatności, obowiązującej w momencie gromadzenia danych), zawiadomienie o takich modyfikacjach zostanie opublikowane w zmienionej wersji aktualnej polityki prywatności, która będzie obowiązywać z chwilą jej publikacji. Firma Mylan powiadomi użytkownika o takich zmianach, publikując je na stronie polityki prywatności lub wysyłając wiadomość e-mail lub inne powiadomienie.

14. KONTAKT Z DZIAŁEM DANYCH OSOBOWYCH / PYTANIA

W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy związanych z niniejszą polityką prywatności i sposobem gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych lub korzystaniem z praw związanych z danymi osobowymi (patrz sekcja 6), prosimy o kontakt z odpowiednią usługą świadczoną przez firmę Mylan:

 • dataprivacy@mylan.com,
 • Chief Privacy Officer, 1000 Mylan Boulevard, Canonsburg, Pa. 15317, United States,
 • telefon: https://www.tnwgrc.com/mylan/newdialing2.htm
  • Firma Mylan powołała również Inspektora ds. Ochrony Danych [DPO]. DPO: Audrey Gerin; Kontakt z DPO: dataprivacy@mylan.com